نویس د

الان یک‌مرتبه یاد سیروس افتادم. راستی مثل فاحشه‌ها شده و خودش هم می‌داند که شده و از این قضیه درد می‌کشد و می‌داند که من هم می‌دانم که درد می‌کشد و اینست‌ که سعی می‌کند بگوید نه خیلی هم از وضع خودش راضی و به این جنسیت مشکوک خودش مغرور است و همین‌جاست که دیگر کارهایش دردناک می‌شود. از آن آدم‌هائیست که فکرمی‌کنم یک ‌روز در نهایت خونسردی باید خودش را بکشد. با وجود اینکه رفیق و هم‌صحبت خیلی خوبیست اما واقعاً بعضی‌وقت‌ها جلوی مردم حسابی خجالتم می‌دهد. به هرکس و ‌همه‌چیز بند می‌کند و می‌خواهد همراه همۀ مردها راه بیفتد و شب را با آنها بگذراند و خیلی بد است. من بعضی‌وقت‌ها فرار می‌کنم تا نباشم و نبینم. درست مثل فاحشه‌ها شده و اصرار هم دارد که این‌طور باشد.

به‌قول مایا انجلو، «وقتی کسی خودش رو به‌ت نشون می‌ده، همون بار اول باورش کن». فروغ فرخ‌زاد و دیگرهراسی‌ش شگفت‌انگیز یا پیش‌بینی‌ناپذیر نیست و شوخی بزرگی هم که توی دل به‌کاربردن «فاحشه» هست بماند. دیگرهراسی هیچ‌کسی شگفت‌انگیز یا پیش‌بینی‌ناپذیر نیست ولی کشش منِ «دیگران» به یافتن خودم توی واژه‌ها و اندیشه‌های هر ناکسی شگفت‌انگیز ئه. گزینه‌های انگشت‌شماری دارم که بتونم بدون دو-دلی بهشون دل ببندم و بهتر ئه با همون‌ها بسازم و به فروغ‌ها بال ندم؛